VLIV NÁVŠTĚVNOSTI CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY NA POSTOJE K OCHRANĚ PŘÍRODY

POSTERY

Autoři : Papežová Nikola, Ditrich Tomáš

Abstrakt : Příspěvek se zaměřuje na to, jaký vliv mají environmentální výukové programy na rozvoj postojů k ochraně přírody u žáků střední školy. Část vzdělávání probíhá formou mimoškolních vzdělávacích aktivit, což platíi pro průřezové téma environmentální výchova (EV).

Klíčová slova: environmentální výchova, evaluace, postoj

Článek ke stažení [PDF] : VLIV NÁVŠTĚVNOSTI CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY NA POSTOJE K OCHRANĚ PŘÍRODY

Title: INFLUENCE OF ATTENDANCE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER ON ATTITUDES TOWARDS NATURE CONSERVATION

Abstract: The contribution deals with the impact of environmental education programs (EEP) on environmental attitudes among secondary school pupils.In the Czech education system the environmental education (EE) is a cross-cutting theme.

Keywords: environmental education, evaluation, attitude

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze